Hastalar için Dua, Şifa Duaları, Hastalara Yedi Kez Okunması rivâyet edilen dua !

Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hastalarımıza şifâ nâsip eylesin âmîn. 

ÖNEMLİ NOT :

 • Tekaddes hazretleri ne demek ? : Allahü teâlânın ism-i şerîfi anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında: “Yüce ve noksan sıfatlardan münezzeh (uzak, temiz)” mânâsına hürmet, saygı ifâdesi.

Okunuşu:

'' Es'elullah-el Azîm Rabb'el Arş-il Azîm En Yeşfiyek''

Ayrıca Yusuf TAVAS'lı Kitabından da Şu önemli dua da var :

 • Sevgili Peygamberimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Hadis-i Şeriflerinde : Hz.Ebu Hüreyre ( R.A) ya hitaben :
 • "Ya Eba hüreyre ! Cebrail'in okuyup da beni koruduğu bir duayı sana bildireyim ( öğreteyim ) mi ? Şöyle dersin :

"Bismillahi, erkike, vallahü yeşfike, min külli dain ye'tike, min şerrin-neffasati fil'ukadi, ve min şerri hasidin iza hasade"

MANASI:

Allah’ın ismiyle seni muhafaza ederim. Yüce Allah, sana gelen her türlü hastalıktan, düğümleri üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden (vereceği zarardan) ve hasedcinin hased etmek istediği zaman ki, şerrinden seni korusun ve sana şifâ versin.

Müslüman kardeşim ! Kötülüklerden korunmak için sen de bu duaları oku.Çoluğuna çocuğuna böyle üçer kere oku.Sağda solda Hoca arama.Kendin öğren kendin oku. Duaları üçer, beşer, yedişer kere okumayı vazife edin. 

Müslim'in Hz.Aişe ( R.A) Validemizden rivayet ettiği diğer bir Hais-i Şerif de şöyle buyuruluyor : 

" Resulullah ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) bir hastalık ve rahatsızlıktan dolayı bir yerinden şikayet ettiğinde Cebrail ( A.S ) Kendisine ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) şifaya dair dualar okuyup üflediğinde ;

" Bismillahi yübrike min külli dain yeşfikei ve min şerri hasidin iz hasade, ve min şerri külli zi aynin " derdi.

KUR'AN-I KERİM'DEN ŞİFA AYETLERİ

 • BİSMİLLAHİR'RAHMANİR'RAHİM
 • 1. VE YEŞFİ SUDÜRA KAVMİM MÜ'MİNİYN
 • 2.YA EYYÜHENNASÜ KAD CAETKÜM MEVIZATÜM MİR'RABBİKÜM VE ŞİFAÜL LİMA FİSSUDURİ VE HÜDEV VE RAHMETÜL LİLMÜ'MİNİYN
 • 3.YAHRUCU MİM BUDÜNİHA ŞARABÜM MUHTELİFÜN ELVANÜHÜ FİHİ ŞİFAÜL LİNNASİ İNNE Fİ ZALİKE LEAYETEL LİKAVMİY YETEFEKKERÜN
 • 4.VE NÜNEZZİLÜ MİNEL'KUR'ANİ MA HÜVE ŞİFAÜV VE RAHMETÜL LİL'MÜ'MİNİYN
 • 5.VE İZA MERİDTÜ FE HÜVE YEŞFİYN
 • 6.KUL HÜVE LİLLEZİYNE AMENÜ HÜDEV VE ŞİFAÜN

CEBRAİL (A.S) PEYGAMBERİMİZE OKUDUĞU ŞİFA DUASI

1. Bismillâhi erkıyke, vallâhü yeşfiyke min külli dâin ye’tiyke min şerrin-neffâsâti fil’ukadi ve min şerri hasidin iza hased.

MANASI: Allah’ın ismiyle seni muhafaza ederim. Yüce Allah, sana gelen her türlü hastalıktan, düğümleri üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden (vereceği zarardan) ve hasedcinin hased etmek istediği zaman ki, şerrinden seni korusun ve sana şifâ versin.

2. Bismillahi erkıke min külli şey'in yü'zike vallahü yeşfike

MANASI:Allah'ın ismiyle, sana eziyet veren her şeyden okuyarak sana şifa dilerim. Allahü Teala da sana şifa verir.

RESULULLAH ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) 'IN ŞİFA DUALARI

1. İbn-i Abbas: Resulullah bize bütün ağrılardan ve hummadan şu duayı öğretirdi:

Bismillahil kerim, euzü billahil azimi min şerri külli ırkın na'arin ve min şerri harrin nar.

MANASI: Yüce Allah'ın ismiyle, amansız ağrı ve sızıların hepsinin şerrinden ve cehennemin hararetinin şerrinden Allahü Azimüşşana sığınırım.

2. İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamberimiz sav: "bir kimse eceli gelmemiş bir hastanın yanına girdiğinde yedi kere okursa o hasta şifa bulur"

Es'alüllahel Azime, Rabbel arşil azimi, ey yeşfike

MANASI: Arşı azimin Rabbi olan büyük Allah'tan sana şifa vermesini dilerim

3. Âise (r.a.)”den rivâyete göre Rasûllah s.a.v. bir kimse hastalandığı vakit mübarek elini hastaya sürer şöyle duâ ederlerdi;

Allahümme Rabbennasi ezhibil be'se veşfi enteş şafi la şifae illa şifauke şifael la yüğadirü sekama

MANASI: Bu hastaligi gider ey insanlarin Rabbi! Sifâ ver, çünkü sifâ verici sensin. Senin verecegin sifâdan baska sifâ yoktur. Öyle sifâ ver ki hiç bir hastalik birakmasin 

4. Osman bin Ebil'ası Sekafi'den: Resulullah'a vardım, öyle bir ağrı vardı ki. Buyurdu ki: Sağ elini ağrıyan yerin üzerine koy ve yedi kere şu duayı oku

Bismillahi euzü bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhazirü

MANASI: Bismillah, başıma gelen bu ağrının şerrinden, zarar ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

5. OKUNUŞU:

”Bismillahi yübrike min külli daiy yeşfike ve min şerri hasidin iza hasede ve min şerri külli zi ayn.”

MANASI:”Allah’ın adıyla.Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin.hasetettiği zaman hasetcilerin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun.”

6. Allahim bana vermis oldugun bu hastalik sana sukur vesilemdir ..Hicbir kuluna dayanamayacagi yuku yuklemezsin, Bana ve ummeti Muhammede de sifalar nasip eyle yarabbim. Amin

ŞİFALI DUALAR 

SALAVATI TEFRİCİYYE 

Bismillahirrahmânirrahîm 

Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir regaibü ve husnül hevatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek. 

ÜZÜNTÜYÜ GİDERMEK İÇİN OKUNAN DUA 

Bismillahirrahmânirrahîm 

Allahümme rabbes semavatis seb'ı ve rabbel arşil azıymi ikfini külle mühimmin min haysü şi'te min eyne şi'te 

Herhangi bir kul bu duayı okursa Allah mutlaka onun üzüntüsü giderir (Ramuz el Ehadisi) 

GÜNAHLARI AFFETTİREN DUA 

 • Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellah, yüz defa La ilahe illellah, yüz defada Allahü Ekber diyen kimsenin günahları, denizlerin köpüğü kadar bile olsa mağrifet olunur. (Nesci) 

Bismillahirrahmânirrahîm 

Estağfirillahel azıymellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyüme ve eubü ileyh" diyen kimsenin günahları da yine denizlerin köpüğü kadar bile olsa affolur (İbnüs Sünni) 

NAZAR DUASI

Bismillahirrahmânirrahîm 

Ve in yekadülleziyne keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zira ve yekulune innehü le mecnun Ve mahüve illa zikrun lil alemiyn. 

BORÇLARDAN KURTULMAK İÇİN OKUNAN DUA

Bismillahirrahmânirrahîm 

Allahümme faricel hemmi ve kaşifel ğammi müciybe da'vetil muddarriyne rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma ente terhamüni ferhamni bi rahmetin tuğniyni biha an rahmeti men sivake. 

BAŞ AĞRISI İÇİN DUA

Bismillahirrahmânirrahîm 

Elif lam mim, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayum, nezzele aleykel kitabe bil hakkı musadikan lima beyne yediyhi ve enzelet terate vel incile min kablü hüden lin nasi ve enzelel furkane innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün züntikam Uhruc minha mez'umen medruhan le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeiyn.

--------------------------------------------------------------------------------

 • Sıkıntılı veya borçlu " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse Allahü teâlâ işini kolaylastirir.
 • " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) 
 • Hergün salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
 • Her gece yatarken " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.
 • Korkan biri " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."
 • " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür.
 • Sabah-aksam " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.
 • Sabah-aksam " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.
 • Sabah-aksam " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir. ("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur. Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.")
 • Sabah-aksam " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
 • Yataga girince " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur. Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.
 • Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.
 • Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.
 • Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
 • Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.
 • Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.
 • Yatarken okunacak dua “ Allahümme bismike emüyü ve ahyâ .” ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz.")
 • Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.

AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA

" Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ."

MA'NASI: "Allah'in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi Allah'a havâle ediyor, O'nun yüce himâyesine birakiyorum."

AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR

" Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."

MA'NASI: Allâh'in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'in izzet ve kudretine siginirim."

HAPŞIRINCA ( AKSIRINCA ) YAPILACAK DUA

Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (Allah'in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)

AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA

" Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . "

MANASI :Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'im, yaratilisimi güzellestirdigin gibi, ahlâkimi da güzellestir.

BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACAK DUA

" Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlâ . "

MANASI: Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin birçogundan üstün kilan Allah'a hamdolun.

BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI

" Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'Aliyyil'Aziym ."

MANASI: "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh'in adiyla. Çok yüce ve çok büyük

Allâh'in himayesine siginmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O'na dayandim, O'na güvendim."

BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI

" Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun "

MANASI: "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz. (O'nun rizasini istiyoruz. O'nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir).

CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUA

"Bismillah, Allahümme cennibne's-seytane ve cennibi's-seytane mâ razektenâ . "

MANASI: "Allah'in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir.

EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

" Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ."

MANASI : Allah'in ismiyle (Allah'in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allah'a dayandim. (o'na dayaniyor, o'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun)

GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA

" Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh ."

MANASI: Benim Rabbim (sahibim) Allah'tir. Onun seriki yoktur.

GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA

" Mâsâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "

MANASI: "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh'indir. Allâhü Teâlâ'dandir."

HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA

" Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis "

MANASI: "Allah'in ismiyle. Allah'im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim."

HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

" Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî. "

MANASI:Allah'im bagislamani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.

NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA

" Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."

MA'NASI : "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA

" Allahümme inni e'üzü bike minesseytanir'raciym ."

MA'NASI: Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim."

SABAH OKUNACAK DUA

" Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur "

MANASI: Mülk (kainat) Allah'in olarak sabaha erdi, biz de Allah'in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allah'a hamd olsun!

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

" Subânallâhil Aziym !"

MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'i tesbih ederim!"

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

" Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."

MANASI: "Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini

(yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh'im! Rahmetinle yardimini istiyorum."

SIKINTILARI GIDEREN DUA

" Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey'en "

MANASI: "Benim Rabbim, Allâh'dir. Allâh. O'na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir.

SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA

" Allâhümme Musaggiral'kebîri ve mükebbiras'sagir.Saggir mâ bî ."

MANASI: "Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allah'im! Bu bendekini de küçült."

YATARKEN OKUNACAK DUA

" Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ."

MANASI: "Allah'im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim."

YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI

" Allâhümme hirlî vahterlî. "

MANASI: Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.

BU DUA KORKULARI GIDERIR

" Hasbiyallahü ve ni'melvekîl ."

MANASI: Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."

BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ 

" Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve hüvessemî ul-alîm ."

MANASI: "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."

BU DUAYI OKUYANA ÇOK SEVAP VERILIR

" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."

MANASI:Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir.

Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve asla olamaz da...

BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ

" Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym. "

MANASI: Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

BU DUAYI OKUYANIN DUASI KABUL OLUR ( Bu dua uykudan uyanır uyanmaz ya da uyku arasında yani anlık da olsa uyanıp tekrar yatılacakken okunması daha eftaldir )

" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil aziym. "

Sevgili Peygamberimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ):

 "Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.