Kim Uyanır uyanmaz La ilahe illallah vahdehu la şerike leh zikri

'' La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir elhamdülillah ve Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim.”

derse ve dua ederse kesin kabuldur.

Namaz sonrası tesbihat (tesbih) nasıl yapılır?

Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır;

 • "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denilir.
 • "Alâ Rasulina salavat" Anlamı:
 • "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.
 • "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:
 • "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Ayet el Kursi okunur.

Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kursiyyuhussemâvâti vel erd. Velâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."

 • "Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanalah:
 • Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.
 • "Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır
 • "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.
 • "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"
 • "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."
 • "Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.

Burada dua edilir.

"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.