Namazdan Sonra Okunacak Dua ve Tesbihler- Dua zikir ve Tesbih Tavsiyeleri Örnekleri

Yedi âyet vardır ki, her kim bunları okur veya yanında taşırsa, gök yerin üzerine kapansa elbette Allâh o kişiye bir çıkış ve kurtuluş yaratır.

Kelimetül Ferec Duası

Kelimetül Ferec Duası ve okunuşu - Her dert için etkili Dua, Dertler sıkıntılar için dua ARAPÇASI

Kelimetül Ferec Duası Okunuşu

LA İLAHE İLLALAH'UL HALİM'UL KERİM ve SUBHANALLAHİ RABB'İSSEMAVATİ SEB'İ VE RABBİL ARŞ'İL AZİM VEL HAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN

Çok Büyük Bir Korunma Duası

Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.

Arapça Okunuşu:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey'un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.

MANASI:

Yüce ALLAH'ın İsmiyle hareket ederim o yüce ALLAH ki O nun mubarek ismiyle hareket edildiği vakit yerde ve gökte hiçbirşey okuyana zarar veremez O yüce ALLAH her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir.

TAC SALÂTI-TAC SALAVÂTI-TAC SİGASI-SALAVÂTI TAC

41 Gün 41 Kere Okunması halinde İsteklerin kabul olunacağı, sıkıntıların sınavların dertlere şifa olunacağı müjdelenmiştir. Hurafe diyenlere de , sonuçta Efendimize rahmet ve Allah-ü Teala'ya söylenen çok güzel bir duadır hiç birşey umud etmesek bile en azından bu güzel sözleri Efendimize ve Allah-ü Teala'ya söylemiş olacağız. Bütün Dualar Sadece ve sadece Allah-ü Teala'dır. O, duaları çok sevendir Bütün dularımız Allah-ü Teala'dır ve Kabul olması dileğiyle ... Bunda ne zarar var ki değil mi ...

Bu sigayı 1-3-7 gibi tek sayı üzere uyumadan evvel özellikle Cuma ve Pazartesi gecelerinde okumaya devam eden kişiler Rasulullah Sallahu Aleyhi Vesellem'i görmekle şereflenirler.

Allah kabul etsin inşaAllah ...

Bismillâhir rahmânir rahîm.

Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.

Yasin 58. Ayetin Faziletleri :

Yasin 58. Ayeti Mutlaka çok sık okunmalı ... Faziletleri için tıklayınız

"Selâmun kavlen min rabbin rahîm"

Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır)....

Sabah namazlarından sonra :

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi'ul alim"

duasını okursak akşama kadar başımıza hiçbir bela gelmez Allah'ın izniyle akşam namazından sonra okursak sabaha kadar da aynı şekilde başımıza hiçbir bela gelmez

Tevbe suresinin sonunda olan bu Alttaki Ayeti yedi defa okuyanın her istediğinin Olması rivayet edilir.

"Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm"

Sabah namazında sünnet ile farz arası (100 defa)

Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil aziym. Estağfirullah ve etübu ileyh

Fazileti:

Her kim Sabah namazında sünnet ile farz arası 100 kere okusa, sen kaçsan dünya peşine koşar (Hadis-i Şerif)

Aşağıdaki Zikiri Bol bol Yapınız İnşaAllah sayısız sevabı ve faydası vardır Öğrenmek İçin TIKLAYIN;

"SubhanAllahi ve bihamdihi, adede halgıhi, ve rida nefsihi, ve zinetah arşihi, ve midade kelimatihi "

Anlamı :

"Allah'ı tesbih Ederim Hamd Ederim, yarattıklarının sayısınca, Yüce Zatını razı edecek derecede, Arşın tartısınca, kelimelerinin mürekkebince"

1 - Hz. Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) selam verince -bir rivayete göre- namazı bitirince

Üç kere "estağfirullah"

der ve şöyle söylerdi:

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."

2 - 70 Milyar Hasene kazandıran dua

Okunuşu:

‘Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lâhzatin ve tarfetin yatrifü bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ardi ve külli şey’in hüve fi îlmike kâinün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zelike küllih’

Anlamı:

“Allahım! Ben sana her nefes, her an ve her sâniye, gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından, ve (Senin) ilminde olacağını bilip de şuan mevcut olan, istikbalde (ilerde) mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her şeyden evvel (sana) Âyetû’l-Kûrsî’yi takdim ediyorum”

ve hemen arkasından Ayet-el Kürsî Ardından Felak ve Nâs sureleri

3 - Tesbih 33 SubhanALLAH, 33 Elhamdülillah , 33 Allah'ü Ekber Burada 99 u tamamladıktan sonra 100. olarak alttaki okunur. 

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

4 - Elem Neşrah Suresi İnşirah Suresi Her Namazdan sonra 10 Kez Okunursa Rahatlık Verir.

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Elem neşrah leke sadrek 
 2. Ve vada'na 'anke vizreke
 3. Elleziy enkada zahreke
 4. Ve refa'na leke zikreke
 5. Feinne me'al'usri yüsren
 6. İnne me'al'usri yüsren
 7. Feiza ferağte fensab
 8. Ve ila rabbike ferğab

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Senin için bağrını açmadık mı? 2-İndirmedik mi senden o yükünü? 3-O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?  4-Senin şanını yüceltmedik mi? 5-Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. 6-Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! 7-O halde boş kaldığında yine kalk yorul!  8-Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul !

5 - Salavatı Fatih Duası,

"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym"

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

Manası ;

Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed'e O'nun aline ve ashabına O'nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O'nu mübarek kıl.

Günde 3 defa okuyunuz Çok tesirli bir Salavattır. Umulur ki Efendimiz S.A.V i göresiniz. Tesirini yaşadıklarını söyleyenler var. 

"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehum. Minen'nebiyyine vel murselin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain"

6 - 40 Gün Sabah Namazından Sonra Okuyanın İstediği Gerçekleşir

Okunuşu

Allâhümme salli alê seyyidinê Muhammedin abdike ve rasûlike ve halîlike ve habîbike salâten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.[1]

Anlamı

Allah'ım! Kulun, resûlün, dostun ve habîbin olan Efendimiz Muhammed'e, beni ihlas merdivenlerine tırmandıracak, bir takım husûsiyetlerin sonuna erdirecek bir şekilde salât eyle. Aynı şekilde ona, Sen'in ilminin ihâtâ ettiği ve kitâbında sayılı bulunan şeyler adedince ve Seni zikredenler zikrettikleri ve Senin zikrinden gâfil olanlar, bu gafletlerinde devam ettikleri sürece selâm eyle.

7 - Alttaki duaları Ezberlemek Hacet Namazı için Şarttır.O yüzden bolbol tekrarlamak gerek.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır için TIKLAYINIZ

Hacet Namazı Duası

- “Allâhumme innî es’eluke mekâidel izzi min arşike ve münteharrahmeti min kitâbike ve’smike'l-a’zami ve ceddike'l-a’la ve kelimâtike’t-tâmmeti.”

Bu duanın peşinden de esas hacet ile ilgili şu dua okunur:

-  “Allâhummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâinâ ve a’daiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak, Vec’al be’sehum beynehum.”

Cebrail AS. ' ın Peygamber Efendimiz (SAV ) Miraçta okuduğu şeytandan korunma duasıdır.

“Eûzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.”

Yukarıda geçen duanın anlamı özetle şudur:

"Bütün yaratıkların şerrinden; gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnesinden; hayra açılan yollar hariç bütün yolların şerrinden, Allah'ın kusursuz kelamlarına (âyetlerine yani Kur'an’a) sığınırım. Ey Rahman olan Allah'ım (beni muhafaza eyle)."

8 - Çare bulunamayan maddi ve manevi hastalıklara karşı sebeplere sığınıp Ankebüt suresinin 46. ayeti ile Rum suresinin 17-20. ayetleri 72 kere okunmalıdır.

Ankebüt suresinin 46. ayeti  : 

29/ANKEBÛT-46: Ve lâ tucâdilû ehlel kitâbi illâ billetî hiye ahsenu illellezîne zalemû minhum ve kûlû âmennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileykum ve ilâhunâ ve ilâhukum vâhıdun ve nahnu lehu muslimûn(muslimûne).

Anlamı :

Ve kitap ehli ile onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücâdele etmeyin. Ve "Biz, bize indirilene ve size indirilene îmân ettik. Bizim İlâhımız ve sizin İlâhınız birdir (aynıdır). Ve biz, O'na teslim olanlarız." deyin.

Ankebüt suresi Tamamı için tıklayın

Rum suresinin 17. Ayeti : 

30/RÛM-17: Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn(tusbıhûne).

Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin (münezzeh kılın)!

Rum suresinin 20. Ayeti : 

30/RÛM-20: Ve min âyâtihî en halakakum min turâbin summe izâ entum beşerun tenteşirûn(tenteşirûne).

Ve O'nun âyetlerinden (mucizelerinden)dir ki, sizi topraktan yarattı. Sonra siz, beşer (insan) haline gelince (çoğalıp yeryüzünde) yayılırsınız.

9 - " Allah'ım şanına, azametine, saltanatına yakışanı kadar sana hamd olsun "

Namazlardan sonra Okunması Tavsiye Edilen Salavat :

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed - abdike ve Rasulükennebiyyilümmiy - ve ala aliseyyidina Muhammed - ve azvecihi ümmehatilmüvminin- ve zürriyyetihi ve ehli beyttihi ve sahbihi - kema salleyte ala seyyidina ibrahim - ve ala ali seyyidina ibrahime filalemin - inneke hamidun mecid.- Allahümme ve barik ala seyyidina Muhammed - abdike ve rasulikennebiyyil ümmiy - ve ala ali seyyidina Muhammed - ve azvecihi ümmehetil müvminin - ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve sahbih - kemabarekte ala seyyidina ibrahim - ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin - inneke hamidün mecidün - ve kema yeliku bi azimi şenihi ve şerefihi ve kemalihi - ve ridake anhü ve me tuhibbü ve terde lehu - daime ebeden adede meğlu metike ve midade kelimetike - ve ridanefsike vezinete arşike - efdale salatin ve ekmelehe ve etemmehe - kullema zakerreke ve zakerehuzzekirun - ve kullema  Gafele anzikrike ve zikrihilgafilun - ve sellim teslimen - kezalike - ve ala cemıil enbiya i velmurselin - ve ala alihim ve sahbihim vettebiin - ve ala ehli teatike ecmain - min ehlissemaveti ve ehlil eradine - ve aleyne meahum birahmetike ya - erhamerrahimin.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

10 - Selati Tefriciye ;  ( Bir mü’min her beş vakit namazdan sonra bu salavat-ı şerifeyi 11 defa okursa rızkı kesilmez,maddi ve manevi yüce mertebelere ulaşır. )

Önce ihlas ile 100 defa ” Estağfirullah el- Azim ve etubu ileyh” diye istiğfar edilir. Şeyh Muhammed Tunusi şöyle buyurmuşlardır:

Kim salat-ı tefriciye’yi her gün 21 defa okursa, sanki rızkı semadan yağmur gibi yağar, yerden de nebat gibi biter. Salavatı Tefriciye ' den Önce ( Önce bu salavatın 100 Kere diye Okunacak Rivayetleri Vardır )

Okunacak Salavat : İNNALLAHE VE MELAİKETEHU YUSALLUNE ALENNEBİYYİ, YA EYYUHELLEZİNE AMENU SALLU ALEYHİ VE SELLİMU TESLİMA

Selati Tefriciye

“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

11 -  AMENERRASULÜ SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI ;

Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez . Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.ALLAH’ın himayesine girer.  Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir. Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) dedi ki; "Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e Miraç'ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi, beş vakit namaz, ikincisi, Amenerrasulü, üçüncüsü, ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme."

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

AMENERRASULÜ’NÜN MEALİ:

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.

Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et .

12 - 100 Milyon Salavata Denk Salavat rivayeti

"Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummıyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi ve Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn."

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem' in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

"Kim bu salâtı okursa, ona kıyamet günü şehadet ve şefaat ederim"

"Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'I- âlemîn inneke hamîdüm mecîd".

(Allah'ım! Hz. İbrâhim ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrâhim ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed' i ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin) Buhârî, el-Edebü'l- Müfred (641.hadis)

13 - Cuma Gecesi Diğer günlere göre Daha Eftal olan Salavat ( Hergün de okunur tabiiki )

Aliyyül Kadr Siğası (salavat) cuma gecesi okumanın çok fazileti var.

"Allahümme Salli Ve Sellim Ve Barik Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiy El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Ala Alihi Ve Sahbi." Amin

Cuma 100 kere Hiç olmadı en az 1 kere okunursa Kabrine Lahtine Seni Peygamber Efendimiz ( S.A.V ) İndirir Seni Mezarında Peygamber Efendimiz ( S.A.V ) karşılar.

Her gece 10 kere Cuma Gecesi 100 kere Faydalıdır.Rivayetlere göre de Peygamber efendimizi Uyanıkken görme şerefine de Nail olunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

14 - Selaten Tüncina;

Bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur.

Selaten Tüncina Okunuşu

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tünciinâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'l âfât. Ve takdıy lenâ bihâ cemî'alhacât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyi'ât ve terfeunâ bihâ ındeke a'led-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'del-memât. Amin Ya Mucibe’d-deavad. Amin Velhamdü lillahi Rabbi’l-alemin."

Selaten Tüncina Anlamı

"Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlesin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah-u Tealâ bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

15 - Salavatı Mecule Arapça Okunuşu ve Anlamı ( Bu Güzel salavatın Özel Namazı da Mevcuttur)

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

"Allah'ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (S.A.V)'e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin."

16 - Salavatı Kübra duası ( büyük salavat)

Salavatı Kübra Hz.Muhammed (s.a.v) e Cebrail aracılığı ile gelmiştir.Allah'ın bir hediyesidir.Bu salavatın bir ismide gökyüzüdür.

Salavatı kübranın okuyucular için faydaları ve fazileti çoktur.Bu salavatda bilgelik ve büyük nimet vardır. Salavatı Kübrayı hergün sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okuyun

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
 2. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
 3. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
 4. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
 5. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn
 6. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn
 7. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn
 8. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn
 9. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn
 10. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn
 11. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn
 12. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn
 13. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
 14. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
 15. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
 16. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
 17. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
 18. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
 19. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah
 20. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah
 21. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
 22. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
 23. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
 24. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
 25. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
 26. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
 27. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
 28. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
 29. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
 30. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
 31. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
 32. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
 33. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
 34. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
 35. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
 36. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
 37. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
 38. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
 39. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
 40. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame
 41. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
 42. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
 43. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
 44. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
 45. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
 46. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser
 47. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer
 48. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
 49. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac
 50. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn
 51. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin
 52. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn
 53. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn
 54. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn
 55. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
 56. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur." "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti

17- SALAVÂT-I FETİH

Her kim 40 sabah, farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır. 

Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri, bu salavâtın bir kısmını Evrâd-ı Fethiye' nin sonunda kaydetmiştir. Aşağıda ise tamamı mevcuttur. Rabb'imiz kabul buyursun. Âmîn. 

SALAVÂT-I FETİH

 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAYRE HALKİLLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MENİHTAREHULLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ZEYYENEHULLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ERSELEHULLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ŞERREFEHULLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN AZZEMEHULLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN KERREMEHULLAH
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDELMÜRSELİN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ İMAMELMÜTTEKûN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HATEMENNEBİYYİN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ ŞEFi ELMÜZNİBiN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLE RABBİL ALEMiN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDEL EVVELiN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDİL AHİRiN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ KAİDEL MÜRSELiN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ ŞEFİAL ÜMMETİ
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ AZİMEL HİMMETİ
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAMİLE LİVAİL HAMD
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAHİBE MAKAMİL MAHMûD
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SûKİYEL HAVZIL MEVRûD
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ EKSERENNû‚Sİ TEBEAN YEVMEL KIYAMETİ
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDİ VELEDİ ADEM
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ EKREMEL EVVELİNE VEL AHİRİN
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ BEŞİR
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEZİR
 • Essalâtü vesselâmü (aleyke) Ya‚ DAİYELLAHİ BİİZNİHİ VESSİRACİL MÜNİR
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEBİYYERRAHMETİ
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEBBİYYETTEVBETİ
 • Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MUKAFFİ ESSALATİ

18 - Hz.Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Efendimiz tavsiyesi olan dua :

"- Ya Muaz ! sana öyle bir Dua öğreteyim ki, onu okumaya devam edersen, Uhud Dağı kadar borcun olmuş olsa, Cenab-ı Hak, onu ödetir." buyurmuşlardır.

Okunuşu : 

"Allahümme Malikel'mülki tu'til'mülke men teşaü ve tenziul'mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi'yedikel'hayr, inneke ala külli şey'in kadir.Tulicul'leyle fin'nehari ve tulicun'nehare fil'leyli ve tuhricul'hayye minel'meyyiti ve tuhricul'meyyite minel'hayy, ve terziku men teşaü bi'gayri hisab.Rahmaned'dünya vel'ahireti ve Rahimehüma, tü'ti men teşaü minhüma ve temneu men teşaü fer'hamni rahmeten tuğnini biha an rahmetin-sivake. Allahümme ağnini minel'fakri vakdı annid'deyne ve teveffeni fi ibadetike ve cihadin fi sebilike."

Duaya başlarken Salavat-ı Şerife Okumak Gerekir o yüzden ben genelde Salavat-ı Fatih'i Okurum Alttaki duadan hemen önce ve duadan hemen sonra okuyunuz :

"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym"

Ma'nası : 

" Ey mülkün sahibi olan Allah'ım ! Sen, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın.Allah'ım, dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin.Hayır ( bütün iyilikler ) senin kudretin elindedir.Gerçek ki senin herşeye gücün yeter. Geceyi gündüze gündüzü de geceye katarsın.Ölüden diri çıkartırırsın, diriden deölü çıkarırsın ve dilediğine de hesapsız ( sayısız ) rızkın verirsin ( Zengin edersin )

Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım ! İstediğine o ikisinden de verir, istemediğine vermezsin.( Yanidünya ile ahireti dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin ) Allah'ım ! " Beni fakirlikten, yoksulluktan ve borçlu olmaktan kurtar ve senin yolunda çalışarak ve senin ibadetinde bulunarak vefat ettir." demektir.

19 - Güzel bir dua ... 

Dünyevi veya Uhrevi Herhangi bir dileği, muradı olan kimse 2 veya 4 rekat namaz kılar. Allah'a Hamdü sena ve Peygamber efendimize Salat Selamdan sonra Aşağıdaki HACET DUASINI Okur.Muradın olması için Allah'tan Niyaz Eyler ...

Okunuşu:

Allahümme inni es'elüke tevfika ehli'l-huda, ve a'male ehli'l-yakini ve münasahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri, ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbude ehli'l-vera'i ve irfane ehli'l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es'elüke mehafeten tahcuzüni an ma'sıyetike hatta a'mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi'l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki'n-nur.

Anlamı:

Allah'ım, Sen'den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen'den gereği gibi korkayım. Allah'ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen'den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığınayım, Sana hüsn'ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a tesbih ederim.

20  - Sabah namazından sonra ya da Yatsıdan sonra yani uykudan önce ;

*** Peygamber efendimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salâvatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür.***

Okunuşu :

Allahümme salli alâ rûhi seyyidina muhammedin fil ervâh. Allahümme salli alâ cesedi seyyidina muhammedin fil ecsâd. Allahümme salli alâ gabri seyyidina muhammedin fil kubûr. Allahümme ebliğ rûha seyyidina muhammedin minnî tehıyyeten ve selâten ve selâma.

Manası :

“Allah’ım, ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in ruhuna salât eyle! Allah’ım, vücutlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in cesedine salât eyle! Allah’ım, kabirler içinde Efendimiz Muhammed’in kabrine salât eyle! Allah’ım, Efendimiz Muhammed’in ruhuna benden selam, salât ve esenlikler ulaştır.”

DİĞER SALAVATLAR İÇİN TIKLAYIN

21  - 100 Kere Okunması Faydalıdır : 

"La ilahe illallahül'Melikül'Hakkul'Mü bin"

22  - Şükür duası:

Allahümme mâ esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür

Manası : 

Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.

[Akşam okurken (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsa) demelidir.]

23  -  Esma'ül Hüsna zikirlerinin TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

( Okurken Allah'ın İsimleri'nin ( Esma'ül hüsna'ların  ) Başlarına "Ya " Eklenerek okunur Örneğin : Ya BÂSIT şeklinde )

 • EL BÂSIT : İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.Sıkıntılarından kurtulur.
 • EL BÂTIN : Ya Batın ismini Hergün 33 kere okuyana Eşyanın sırları görünür ve ilahi sırlar açık açık meydana çıkmış olur.İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.
 • EL VÂSİU : Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.
 • EL VÂCİD : Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.
 • EL HAKEM : Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar.Haklı davasını kazanması için okunur.Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.Günlük zikir sayısı: 68
 • EL VEHHÂB : Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.Dua edilirken 7 defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.
 • EL FETTÂH : Maddi manevi hayırlar için okunur.Darlık ve sıkıntı çekmez.Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir.
 • ER RAHMÂN : Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur.
 • Er-Rahim : Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur.
 • EL - MELİK : Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar.
 • EL - MÜ’MİN : 43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 defa Ya Mü’min ismini zikreden arzusuna kavuşur.
 • EL - MÜHEYMİN : İnsanların düşüncelerini anlar korunur.Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar.
 • Er-Rahim : Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur.
 • EL AZÎZ : 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz.Düşmanlara galip gelmek için okunur.kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez.
 • EL MÜTEKEBBİR : İzzete ve refaha nail olmak için okunur.Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar.
 • EL BÂRİ’ : İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.Ya Bari’ ismini 7 gün 100 defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. En az bir sene okumaya devam eden şifa verir.
 • EL MUSAVVİR : Ya Musavvir Maksat ve merama ulaşmak için.Ya Musavvir ismini 365 defa hergün okuyan ruhanilerle irtibata geçer.Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar. Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.
 • EL ĞAFFÂR : Cuma namazından sonra 100 defa devam eden günahlarından afolunur .Rızkında bereket malında ve evladında hayır bulmak isteyen günde 70 kere "Estağfirullahi innehû kâne Gâffaru" diye zikir ederse muradına erer. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur.
 • EL HÂFIZ : Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur. Zikir sayısı: 500
 • ES SEMî’ : Ya Semi Duaların kabulu için okunur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir. zikir sayısı: 100
 • EL ADL : Ya Adl Adaletli olmak için. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.
 • EL HAFÎYZU : Hergün 10 ya da 16 kere okuyana hiçkimse zarar veremez.Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.
 • EL HASÎB : Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Rızkı çoğalır.Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur.zikir sayısı: 70
 • EL MÜCÎB : İhlasla “Yâ Mücib" 60 defa okuyanın Duaların kabul olur.60 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. 
 • EL HAKK : Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. La ilahe illallahül'Melikül'Hakkul'Mubin duasını Günde 100 kere okuyan Fakirlikten kurtulup zengin olur.
 • EL VEKÎL : Rızık kapıları açılır. Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.
 • EL KÂDİR : Abdest alırken her uzvunda zikredilirse Düşman şerrinden emin olur.Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.
 • EL BÂKÎ : Ya Baki ismini 100 defa okuyan korkudan emin olur.Terettüdlü bir işte akşam ile yatsı arasında 1000 defa okursa Allah ona hayırlı tarafı gösterir.Afet ve belalardan uzak olur.

Esma'ül Hüsna zikirlerinin TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Çok Büyük Bir Korunma Duası - Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.

Arapça Okunuşu:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey'un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.

Bu Duanın Havassı:

Enes bin Malik'e (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki:  "Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez."